Loonstroken

Inhoud van de loonstrook

In grote lijn staan er op de loonstrook de volgende zaken:

Identificatie van de werkgever
Naam en adres van de werknemer
Burgerservicenummer van de werknemer
Datum en periode waarover het loon van toepassing is
Eventuele betaling door de werkgever aan derden (bijvoorbeeld socialeverzekeringspremies)

en de bedragen voor de berekening om van het brutoloon naar het nettoloon te komen (ook wel ‘brutonettoberekening’ genoemd). Welke bedragen vermeld staan en hoe ze zijn gerangschikt varieert, maar het raamwerk van de bruto-netto berekening is anno 2012 als volgt:

Bruto bedrag
Bij: toeslagen die meetellen in de pensioengrondslag
Resultaat: pensioengrondslag
Af: pensioenpremie (met soms naast een bedrag voor het ouderdomspensioen een apart bedrag voor een arbeidsongeschiktheidspensioen als aanvulling op de WIA, en/of een bedrag voor een nabestaandenpensioen als aanvulling op de Anw)
Resultaat: grondslag voor werknemersverzekeringen, ook SV-loon genoemd (SV = sociale verzekeringen)[2]
Bij: waarde van de eventuele auto van de zaak (dit zijn inkomsten in natura die niet meetellen in de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen, maar wel in de grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw-bijdrage)[3]
Resultaat: grondslag voor Zvw-bijdrage[2]
Bij: vergoeding van de Zvw-bijdrage[4]
Resultaat: belastbaar loon
Af: loonheffing (met vermelding of de loonheffingskortingen wel of niet worden toegepast, en zo ja, welke)
Af: de eerder bijgetelde Zvw-bijdrage[4]
Af: de eerder bijgetelde waarde van inkomsten in natura
Af: overige inhoudingen op het netto loon
Resultaat: netto bedrag